Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss.

Backstage Hotel Stockholm

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”), som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar din information. Läs Integritetspolicyn för att bekanta dig med hur vi hanterar din integritet och kontakta oss om du har några frågor.

Cirkus Venues AB, org. nr. 559036-8485, Djurgårdsvägen 68, 115 21 Stockholm (”Cirkus Venues”) och företag som vid varje tidpunkt ingår i samma koncern som Cirkus Venues (”koncernen” eller ”vi”) behandlar personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster, bor på vårt hotell, deltar i våra evenemang och köper våra varor etc. (”Tjänster”).

Cirkus Venues är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarig för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med de principer som anges i lag och denna Integritetspolicy. Andra företag inom koncernen kan agera som personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga för vissa personuppgifter antingen ensamma eller tillsammans med Cirkus Venues.

”Personuppgifter” avser all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en fysisk person som lever idag. Vi bryr oss om skyddet av dina personuppgifter och behandlar dina data i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och nationell dataskyddslagstiftning, som finns till för att skydda individers integritet.

Vissa sidor på koncernens webbplatser innehåller länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och koncernen är inte ansvarig för deras aktiviteter, inklusive men inte begränsat till deras informationspraxis. Användare som lämnar information till eller via dessa tredjepartswebbplatser bör granska webbplatsens integritetspolicy innan de lämnar några personuppgifter till dem.

Ändringar av denna Integritetspolicy tillkännages genom att publicera en uppdaterad Integritetspolicy på denna webbplats och vi rekommenderar därför att du läser dessa regelbundet.

Kategorier av personuppgifter vi kan komma att samla in

Vi kan be dig att tillhandahålla personlig information när du använder våra tjänster. Koncernen och dess dotterbolag kan ömsesidigt dela informationen och använda den i enlighet med denna Integritetspolicy. Du är inte skyldig att tillhandahålla den personliga information vi begär, men om du väljer att inte göra det kan vi, i vissa fall, inte kunna tillhandahålla dig våra tjänster.

Vi samlar endast in den personliga information som du själv tillhandahåller oss och som är relevant för det ändamål som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och denna Integritetspolicy. När du använder våra tjänster kan vi samla in olika typer av information, t.ex. namn, adress, kreditkortsuppgifter, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

Utöver den information du tillhandahåller oss kan vi samla in information från biljettleverantörer, resebyråer eller andra operatörer genom vilka du har bokat din tjänst.

Behandlingens ändamål

  • att utföra och administrera tjänsterna
  • att skydda dina intressen
  • för redovisning och fakturering
  • att kontakta dig angående din bokningsstatus eller information relaterad till din bokning
  • att utveckla och analysera verksamheten
  • att kommunicera med dig och erbjuda koncernens tjänster till dig
  • att skicka nyhetsbrev till dig
  • att lämna ut information till partners vars evenemang du deltagit i
  • eller att marknadsföra koncernens tjänster.

Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar informationen med stöd av vårt berättigade intresse som aktör inom tillhandahållandet av våra tjänster och för att kunna uppfylla de lagliga skyldigheter som åvilar oss.

Den information som behandlas för ändamålet att utveckla och analysera verksamheten och för att kommunicera med dig behandlas med stöd av vårt berättigade intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Behandlingen som innebär lämnande av din information till partners baseras på ditt samtycke, som du när som helst kan återkalla, se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.

Mottagare som ges tillgång till personuppgifterna

Personuppgifter kan överföras mellan företag inom koncernen och till partners för att de ska kunna behandlas i relation till de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Koncernen använder underleverantörer för exempelvis sina IT-operationer och personuppgifter kan därför överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast på uppdrag av koncernen, i enlighet med våra instruktioner, och endast efter att de har undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Koncernen kan lämna ut personlig information till tredje parter om koncernen är skyldig att lämna ut sådan information på grundval av lag eller beslut av en offentlig myndighet.

Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Koncernen kan överföra data till partners och underleverantörer utanför EU/EES. För att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter i sådana situationer och överensstämmelse med EU/EES-regler ingår det berörda företaget inom koncernen ett avtal om behandling av personuppgifter med sådana parter. Personuppgiftsbehandlingsavtal av denna art reglerar dessa parters behandling av personuppgifter och, där tillämpligt, överföringen av personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES-regler om skydd av personuppgifter. Ett sådant avtal innehåller villkor som krävs av Europeiska kommissionen och som uppfyller de krav som ställs enligt tillämplig lag för att skydda de överförda personuppgifterna.

Skydd och radering av personuppgifter

Koncernen har interna rutiner för IT- och informationssäkerhet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot exempelvis förlust, manipulering eller obehörig åtkomst.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlades in och/eller vi har en laglig skyldighet att behålla personuppgifterna. Om du avregistrerar dig från nyhetsbrev eller liknande kommer informationen att raderas omedelbart.

Dina rättigheter

Rätt till information: Du har rätt att kostnadsfritt få information om vår behandling av dina personuppgifter. Begäran om utdrag av data måste göras skriftligen till koncernens dataskyddsombud på den nedan angivna adressen och måste personligen undertecknas av dig och innehålla information om ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress (använd i kommunikation med koncernen). Det utdragna datat skickas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan mottagits av dataskyddsombudet.

Rätt till rättelse: Vi strävar efter att säkerställa att de personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta och relevanta för det ändamål för vilket behandlingen sker. Du har rätt att kontakta koncernens dataskyddsombud för att be oss rätta till felaktig information om dig som behandlas av oss. Du kan även begära information om till vem vi har lämnat ut dina personuppgifter. Koncernen ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du har underlåtit att informera oss om ändringen. Varje företag inom koncernen kommer, på din begäran eller när företaget upptäcker det, att rätta till eller radera felaktig eller ofullständig information.

Rätt till radering: Vi har en skyldighet att radera dina personuppgifter om (i) de inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in, (ii) behandlingen av dem endast grundar sig på ditt samtycke och du återkallar det, eller (iii) behandlingen sker för direktmarknadsföring.

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke till vidare behandling av dina personuppgifter (dock inte retroaktivt) genom att kontakta dataskyddsombudet på den nedan angivna adressen, varpå koncernen kommer att förhindra fortsatt behandling av informationen.

Du påminns dock om att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som kan utföras utan samtycke (t.ex. behandlingen som sker för att kunna tillhandahålla tjänsterna) men kan leda till att tjänsterna inte fungerar som avsett eller att koncernen inte längre kan tillhandahålla tjänsterna.

Rätt till begränsning av behandling: I vissa fall kan du begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas till vissa begränsade ändamål. Du kan göra detta när du exempelvis anser att informationen är felaktig och har begärt korrigering.

Rätt till dataportabilitet: Vi kan hjälpa dig att överföra personuppgifter som du har tillhandahållit till oss till en annan tjänsteleverantör. Förutsättningen är att mottagaren av informationen behandlar den på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig. Denna rätt gäller endast för sådana personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss.

Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål när som helst.

Klagomål till Datainspektionen: Om du anser att vi behandlar information om dig i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndigheten för integritetsskydd.

Rätt till skadestånd: Om du har lidit skada till följd av vår behandling av dina personuppgifter i strid med GDPR kan du ha rätt till skadestånd.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi skicka och lagra en kaka på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Denna kaka möjliggör för webbplatsen eller webbservern att samla in och lagra specifik, men begränsad, information från din webbläsare om hur du använder den och förbättra din användarupplevelse. Vi kan även samla in information om din IP-adress, operativsystem och vilken sökmotor du använder för statistiska och administrativa ändamål. Informationen vi samlar in genom ditt besök på vår webbplats är i allmänhet anonym och kan inte härledas till en specifik person. Information om hur koncernen använder kakor, vad de används för och hur du kan undvika dem finns i koncernens gällande Cookie Policy. Läs vår Cookie Policy.

Överföring

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överför hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter överföras samtidigt.

Frågor angående integritet

Om du har frågor eller oro angående koncernens Integritetspolicy eller dataskyddsbehandling, eller om du vill göra ett klagomål angående en möjlig överträdelse av lagar och regler om integritet, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på nedanstående adress.

Kontaktinformation, Dataskyddsombud
Namn: Johann Schneider
Email: dpo[at]cirkusvenues.se
Adress: Johann Schneider, Cirkus Venues AB, Djurgårdsvägen 68, 115 21
Stockholm