ANVÄNDARVILLKOR

Backstage Hotel Stockholm interior

Användarvillkor

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan du använder denna webbplats.

Välkommen till Backstagehotelsthlm.com, den officiella webbplatsen för Backstage Hotel. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor (”Villkor”). Om du inte samtycker till dessa användarvillkor, använd inte webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor efter eget gottfinnande. Vänligen kontrollera dessa villkor regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av Backstagehotelsthlm.com (nedan kallad ”webbplatsen”, ”denna webbplats” här) efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Från tid till annan kan vi komplettera dessa villkor med ytterligare villkor som är relevanta för specifikt innehåll eller händelser (”Ytterligare villkor”). Dessa ytterligare villkor kan placeras på denna webbplats för att visas i samband med det specifika innehållet eller händelserna och ska identifieras som sådana. Du förstår och samtycker till att sådana ytterligare villkor härmed införlivas genom hänvisning till dessa villkor.

Begränsningar av användning av material

Denna webbplats ägs och drivs av Backstage Hotel (nedan kallat ”Backstage Hotel”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Ingen del av materialet på denna webbplats får kopieras, reproduceras, publiceras om, ändras, modifieras, redigeras, ändras, läggas till, raderas, laddas upp, publiceras, överförs eller distribueras på något sätt utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Du får ladda ner en kopia av de material som visas på webbplatsen för din personliga, icke-kommersiella användning hemma endast om du behåller alla upphovsrättsliga och andra proprietära meddelanden intakta. Modifiering av materialen eller användning av materialen för något annat syfte utgör ett brott mot Backstage Hotels upphovsrätt och andra rättigheter. Alla varumärken, tjänstemärken och företagsnamn som tillhör Backstage Hotel ska hållas intakta.

Om du laddar ner material från webbplatsen licensieras materialet, inklusive eventuell programvara, filer, bilder, grafik eller text till dig av Backstage Hotel. Backstage Hotel överför inte äganderätten till sådant material till dig. Du äger det medium på vilket materialet är inspelat, men Backstage Hotel behåller full och komplett äganderätt till materialet vid alla tidpunkter, och alla immateriella rättigheter däri. Du får inte lägga till, ta bort, förvränga eller på annat sätt ändra innehållet på webbplatserna. Försök att obehörigen modifiera något Online Material, att kringgå eller kringgå våra säkerhetsfunktioner eller att använda webbplatsen för något annat än dess avsedda syfte är förbjudet.

All kommunikation eller material som överförs av dig till webbplatsen via e-post eller på annat sätt kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och ej egen. Därför kan allt du överför eller postar användas av oss eller våra dotterbolag för vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, offentliggörande, överföring, publicering, sändning och postning. Dessutom är vi fria att använda alla idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i alla kommunikation du skickar till oss för vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter eller händelser med hjälp av sådan information.

Forum och offentlig kommunikation

”Forum” avser ett chattrum, en anslagstavla eller en e-postfunktion som erbjuds som en del av Backstagehotelsthlm.com. Du är ensam ansvarig för innehållet i dina meddelanden och konsekvenserna av sådana meddelanden som du skickar till webbplatsen. Du får inte ladda upp till, distribuera genom eller på annat sätt publicera genom Backstagehotelsthlm.com något innehåll som enligt Backstage Hotels åsikt:

  • kan utgöra förtal, förtal, intrång på privatlivet eller är obscen, pornografisk, kränkande eller hotande;
  • kan kränka någon immateriell rättighet eller annan rättighet för någon enhet eller person;
  • kan bryta mot någon tillämplig lag eller förespråkar olaglig verksamhet;
  • reklam eller på annat sätt efterfrågar pengar eller är en begäran om varor, tjänster, annonsörer eller sponsorer eller på annat sätt bedriver kommersiell verksamhet;
  • inkluderar program som kan innehålla virus, maskar, trojanska hästar eller annan datorprogramvara, filer eller program utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikation.

Du får inte använda webbplatsen för att distribuera, sprida eller posta några kedjebrev, skräppost, ”spam” -material eller någon annan form av masskommunikation och du erkänner särskilt att uppmaning till andra gäster på Backstagehotelsthlm.com att ansluta sig till eller bli medlemmar i någon kommersiell onlinetjänst eller annan organisation är uttryckligen förbjudet.

Genom att ladda upp material till något forum eller skicka in något material till oss, beviljar du automatiskt (eller intygar att innehavaren av sådana rättigheter uttryckligen har beviljat) oss en evig, royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv rätt och licens att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, kommunicera, utföra, visa och distribuera sådana material (i hela eller delvis) eller införliva sådana material i någon form, medium eller teknologi som nu är känd eller senare utvecklad över hela universumet för hela tiden av eventuella rättigheter som kan finnas i sådant material. Dessutom intygar du att innehavaren av några rättigheter, inklusive moraliska rättigheter i sådant innehåll, helt och effektivt har avstått från alla sådana rättigheter och giltigt och oåterkalleligt beviljat dig rätten att bevilja den licens som anges ovan. Du tillåter också varje annan medlem / prenumerant att få tillgång till, visa, visa, lagra och reproducera sådant material för personligt bruk.

Du får inte kränka tredje parts rättigheter genom din användning av webbplatsen eller dina aktiviteter som utförs från webbplatsen, inklusive utan begränsning, andras immateriella rättigheter. Du samtycker vidare till att inte använda på något sätt något av våra varumärken eller annan immateriell egendom eller på något sätt att representera dig själv eller din webbplats eller aktiviteterna på din webbplats som ansluten till oss, eller länka till webbplatsen på något sätt utan vårt uttryckliga förhandsgodkännande och att inte skada, störa eller störa åtkomsten till webbplatsen eller göra något som kan avbryta eller försämra dess funktionalitet.

Upphörande

Dessa villkor gäller tills de avslutas av någon av parterna. Du kan avsluta dessa villkor när som helst genom att förstöra allt material som erhållits från denna webbplats och all relaterad dokumentation samt alla kopior och installationer därav, vare sig de görs enligt dessa villkor eller på annat sätt. Dessa villkor upphör omedelbart utan meddelande från Backstage Hotel om Backstage Hotel efter eget gottfinnande anser att du inte följer något av dessa villkor. Vid uppsägning måste du förstöra allt material som erhållits från denna webbplats och alla kopior därav, vare sig de görs enligt dessa villkor eller på annat sätt.

Länkar

Från tid till annan kommer vi att tillhandahålla länkar från webbplatsen till tredjepartswebbplatser. Dessa webbplatser är på inget sätt godkända, kontrollerade, redigerade, granskade eller rekommenderade av oss och du samtycker till att vi inte är ansvariga eller ansvariga på något sätt för innehållet, annonseringen eller produkterna som finns tillgängliga från sådana webbplatser, kvaliteten, funktionaliteten, lämpligheten eller lagligheten hos sådana webbplatser eller för några affärer som du kan ha, eller konsekvenserna av sådana affärer, med sådana operatörer av tredjepartswebbplatser. Du samtycker också till att alla affärer du har med sådana operatörer av tredjepartswebbplatser ska ske enligt villkoren och villkoren (om några) för den tredje partens operatör och du avstår härmed från alla anspråk som du kan ha mot oss i förhållande till sådana webbplatser. Du samtycker till att vi inte är ansvariga på något sätt för och du samtycker till att vi skall skadeslösas på det sätt som hänvisas till nedan i dessa villkor avseende sådana affärer. Eventuella arrangemang som görs mellan dig och någon tredjepart som nämns på webbplatsen är på egen risk och ansvar.

Från tid till annan kan tredje parter länka till vår webbplats utan vårt uttryckliga samtycke eller kunskap. Backstage Hotel är inte på något sätt ansvarigt för några affärer som du kan ha med dessa obehöriga webbplatser eller något innehåll som kan visas eller länkas till av dessa tredjeparter. Om du stöter på någon länk som är stötande eller på annat sätt olämplig eller olämplig för Backstage Hotel eller våra användare, låt oss veta.

Begränsning av ansvar

Du samtycker uttryckligen till att din användning av och bläddring på webbplatsen sker på egen risk. Varken Backstage Hotel eller någon annan part som är involverad i skapandet, produktionen eller leveransen av webbplatsen är ansvarig för några direkta, incidentella, speciella, följdsamma, indirekta eller straffskador som uppstår från din åtkomst till eller användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller för kostnaden för att skaffa ersättningsvaror eller tjänster eller som ett resultat av några varor eller tjänster som köpts eller erhållits eller meddelanden som tas emot eller transaktioner som ingås genom webbplatsen eller som ett resultat av någon obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, användning, data eller annan immateriell egendom, även om Backstage Hotel har underrättats om möjligheten av sådana skador.

Tillämplig lag kan inte tillåta begränsningen eller uteslutningen av ansvar eller incidentella eller följdsamma skador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller för dig. I inget fall ska Backstage Hotels totala ansvar gentemot dig för alla skador, förluster och handlingar (oavsett om det är i kontrakt, skadestånd (inklusive, men inte begränsat till, försumlighet) eller på annat sätt) överskrida det belopp du betalat, om något, för att få tillgång till denna webbplats.

Du samtycker till att skadeslösa, hålla skadeslös, försvara och hålla Backstage Hotel och dess moderbolag, dotterbolag, dotterbolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, ägare, agenter, informationstillhandahållare och licensgivare skadeslösa från och mot alla krav, skador , ansvar, förluster, kostnader och utgifter (inklusive advokatarvoden) (oavsett om det är förutsebart eller undvikbart) som åsamkas eller drabbas av någon av dessa parter och eventuella krav eller rättsliga förfaranden som väcks eller hotas som härrör från din användning av, koppling med eller beteende på webbplatsen eller någon brott av dig av dessa villkor. Backstage Hotel förbehåller sig rätten, på sina egna kostnader, att anta den exklusiva försvaret och kontrollen över alla ärenden som annars ska omfattas av skadeståndsskyldighet från din sida, och i sådana fall samtycker du till att samarbeta med vårt försvar av sådant krav.

Juridiska frågor

Om inte annat anges presenteras materialen på webbplatsen endast i syfte att främja produkten och associerade produkter, evenemang och tjänster från Backstage Hotel. Denna webbplats kontrolleras och drivs av Backstage Hotel. Backstage Hotel gör ingen representation att materialen på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. De som väljer att komma åt denna webbplats från andra platser gör detta på egen risk och är ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

Om någon bestämmelse i dessa villkor strider mot den lag under vilken villkoren ska tolkas eller om några sådana bestämmelser ogiltigförklaras av en domstol med jurisdiktion över parterna till villkoren, kommer en sådan bestämmelse att anses omformuleras för att så nära som möjligt återspegla parternas ursprungliga avsikter i enlighet med tillämplig lag, och resten av dessa villkor kommer att förbli i full kraft och verkan.

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa villkor ska vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan genomdrivas, ska den bestämmelsen anses kunna brytas från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och genomförbarheten hos eventuella återstående bestämmelser. Dessa villkor och eventuella ytterligare villkor utgör hela avtalet mellan oss avseende ämnet härigenom och får inte ändras annat än skriftligen, undertecknat av båda parter.

Förvaring av värdesaker och bagage på plats

Lämna inte dina värdesaker eller bagage utan tillsyn. Av säkerhetsskäl är Backstage Hotel inte skyldigt att förvara föremål med högt värde. Hotellet ansvarar inte för några föremål du förvarar i ditt rum eller i hotellets bagagerum, förlorade föremål eller föremål som oavsiktligt lämnats kvar.