Hållbarhetspolicy

Vår planet är viktig.

Cirkus Venues

Genom att kurera, skapa och underlätta underhållning* skapar vi extraordinära och oväntade ögonblick med en beroendeframkallande atmosfär, byggd på intuitiv och professionell service.

*mat, konst, design, boende, rekreation och njutning

Omfattning
Denna policy beskriver våra fokusområden och vår ambitionsnivå för vårt hållbarhetsarbete. Med hållbarhet menar vi värdeskapande och ansvar gentemot människor, planeten och samhället. Vi stöder principerna i Förenta nationernas Globala kompakt (UNGC), FN:s hållbara utvecklingsmål och Parisavtalet. Policyn vägleder oss i beslutsfattande såväl som i vårt dagliga arbete. Den gäller för alla enheter inom Cirkus Venues, styrelsen och alla våra anställda.

Vårt ansvar
Det är vårt ansvar att aktivt bidra till välbefinnande, lika möjligheter och minimerad miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Baserat på vår påverkan, förväntningar från intressenter och externa krav har vi definierat sex fokusområden för vårt hållbarhetsarbete:

  • Minnesvärda upplevelser
  • Hållbar mat & dryck
  • Ömsesidiga partnerskap
  • Employer of choice
  • Innovativ utveckling
  • Resurseffektivitet & Cirkularitet.

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete. Därför fastställer vi konkreta mål för dessa områden, utser ansvarsområden, tilldelar rimliga resurser och mäter kontinuerligt vår prestanda.

På Cirkus Venues följer vi alla tillämpliga lagar, förordningar och kollektivavtal.

Våra fokusområden och mål

Minnesvärda Upplevelser
Bygger på vår starka arv och historia samt vår innovativa dna, erbjuder vi en fantastisk smorgasbord av upplevelser på våra unika platser. Hög kvalitet på service, tillgänglighet och säkerhet är av högsta prioritet.

Hållbar Mat & Dryck
Vi erbjuder en variation av spännande mat och dryck med låg klimatpåverkan och biodiversitet. Vi föredrar regionala och säsongsmässiga ingredienser och gör vårt bästa för att förhindra matsvinn.

Ömsesidiga Partnerskap
Tillsammans med våra partners skapar vi underhållning för nästa generation. Vi är den pålitliga och omtänksamma partnern att välja. Vi väljer leverantörer och kunder som delar våra affärsvärderingar. Vi värderar långsiktiga relationer, arbetar tillsammans i koncept som leder till ömsesidig framgång.

Employer of Choice
Vi erbjuder en inspirerande, flexibel och inkluderande arbetsplats med goda arbetsvillkor. Vi lyssnar på varandra, delar kunskap och välkomnar olika perspektiv. Vi tillhandahåller verktyg och utrymme för tillväxt och utveckling.

Innovativ Utveckling
Vi utforskar det som är nytt. Vi är framåttänkare, drivna av kreativitet och drivna av teknologi. Vi utvärderar kontinuerligt hur vi bäst kan dra nytta av nya idéer och samarbetar internt. Vi leder genom exempel, understödda av robusta förvaltnings- och styrstrukturer.

Resurseffektivitet & Cirkularitet
Vi beaktar miljöpåverkan i alla beslut och i vårt dagliga arbete. Vi ökar kontinuerligt resurseffektiviteten och bidrar till en cirkulär ekonomi. Vi säkerställer att avfall som inte kan undvikas hanteras korrekt och omvandlas till nya resurser. Vi utforskar lösningar för att bli ett klimatneutralt företag.

ISO-certifiering 14001
Från och med den 26 juli 2022 är vi certifierade i enlighet med ISO 14001 (Miljöledningssystem) av Svensk Certifiering AB, som en del av vårt hållbarhetsarbete. Certifieringen avser Cirkus Venues arbete med att minimera vår påverkan på klimatet.

Förvaltning
Cirkus Venues VD är ytterst ansvarig för genomförandet av denna policy och Cirkus Venues hållbarhetsarbete. Det är varje chefs ansvar att se till att medarbetarna är medvetna om denna policy och dess konsekvenser för medarbetarnas roll och ansvar. Alla anställda måste förstå hur de bidrar till Cirkus Venues hållbarhetsarbete, vilket är anledningen till att Cirkus Venues erbjuder kontinuerlig hållbarhetsträning. Alla anställda uppmanas och förväntas dela idéer för förbättringar och rapportera avvikelser eller potentiella överträdelser av denna policy. Rapportering leder inte till någon repressalier eller andra negativa konsekvenser för personen som rapporterade i god tro. Avvikelser dokumenteras och en handlingsplan upprättas för att förhindra liknande avvikelser i framtiden.

Kontakt
Om du har några frågor om denna Policy eller vill rapportera eventuell känd eller misstänkt överträdelse, kontakta din chef eller någon chef från ledningsteamet. Alternativt, om du vill rapportera allvarliga miljöbrott anonymt, använd Cirkus Venues visselblåsarfunktion på https://report.whistleb.com/sv/cirkusvenues